Zmiany właściwości miejscowej sądu w sprawach z umów OC

Opublikowany
Nowelizacja przepisów dotyczących właściwości miejscowej sądu w sprawach z umów OC wynikają z ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 25 września 2015 roku.
Nowelizacja przewiduje, że w ustawie zmieni brzmienie przepis art. 20 ust. 1, który stanowić będzie, że powództwa z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub można będzie wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej lub też przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego, jednak z zastrzeżeniem nowego przepisu – art. 34a.
Dodany przepis art. 34a stawić będzie natomiast, że powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie można wytoczyć wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. Dopiero w przypadku braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej możliwym będzie wytoczenie powództwa przed sąd ogólnie właściwy.
Ustęp drugi dodanego przepisu stanowić zaś będzie, iż przelew wierzytelności (cesja) nie będzie miała wpływu na właściwość sądu.
Nowelizacja wynika z wielu czynników, jednak przeważającym jest bardzo duży wpływ spraw o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego do największych miast. Orzecznictwo Sadu Najwyższego umożliwia bowiem prawo do pojazdów zastępczych, nie tylko przez poszkodowanych, którzy wykorzystywani uszkodzony pojazd do prowadzenia działalność gospodarczą, ale dla każdego, czyj pojazd został uszkodzony i nie jest sprawny. Określenie właściwości miejscowej sądu jako wyłącznej ma natomiast spowodować odciążenie tych sądów.
Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących roszczeń z ubezpieczenia OC.
Adwokat Paweł Stachniałek
www. adwokat-ilawa.com
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława
  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.