Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony a odprawa

Opublikowany
Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – zwana ustawą o zwolnieniach grupowych – znajduje zastosowanie do osób posiadających przymiot pracownika. Ustawa nie rozróżnia czy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy terminowej czy też wysokości etatu. Ustawie podlegają zatem także pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony, czy na czas wykonania określonej pracy (por. art. 5 ust. 7 ustawy oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1994 r., I PZP 52/94). Ustawa nie ma natomiast zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania.

Jeżeli zatem dochodzi do rozwiązania umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika umowy to pracodawca może być zobowiązany do wypłacenia odprawy pieniężnej przewidzianej ustawą. Pomimo, że pracodawca nie jest formalnie zobowiązany do wskazywania przyczyny wypowiedzenia umowy terminowej to zbadanie tej przyczyny ma znaczenie dla ustalenia prawa do odprawy.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy, przepis art. 8 tej ustawy stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, który:

– zatrudnia minimum 20 pracowników,

– rozwiązuje umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, a przyczyny te stanowią wyłączny powód wypowiedzenia lub porozumienia stron o rozwiązaniu umowy,

– rozwiązuje umowę w okresie nieprzekraczającym 30 dni z mniejszą liczbę pracowników niż przewidzianych dla zwolnień grupowych.

Wysokość odprawy określa przepis art. 8 ust. 1 ustawy, który stanowi, że odprawa pieniężna jest równa wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy zatrudnienie trwało krócej niż 2 lata,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, gdy zatrudnienie trwało od 2 do 8 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy zatrudnienie trwało ponad 8 lat.

Należy jednak wyjaśnić, że ustawa nie znajduje zastosowania w razie rozwiązywania umowy zawartej na czas określony z powodu upływu czasu na jaki została zawarta, a jedynie w sytuacji gdy rozwiązanie umowy następuje przed upływem okresu, na który była zawarta.
Powództwo o odprawę pieniężną na podstawie ustawy nie musi być poprzedzone sporem o zgodność z prawem wypowiedzenia umowy o pracę i nie jest ograniczone terminem do wniesienia odwołania do sądu w tej sprawie.

Adwokat Paweł Stachniałek świadczy usługi kompleksowej pomocy prawnej w sprawach pracowniczych, w tym także prowadzenie spraw sądowych przed sądami pracy.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława