Upadłość konsumencka a intercyza

Opublikowany

Przepisy ustawy prawo upadłościowe regulują to jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, na zawartą wcześniej umowę małżeńską majątkową (potocznie nazywaną intercyzą). Najczęściej taką umową jest umowa rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z art. 47 § 1 k.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowę taką można zawrzeć także jeszcze przed małżeństwem. Rozdzielność majątkowa to najkrócej mówiąc takie uregulowanie stosunków majątkowych, powodujące istnienie osobnych majątków każdego z małżonków i brak majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Oczywiście można inaczej umownie kształtować te stosunki, ale powyższy sposób jest najczęściej spotykany.

Sytuacje, w których zawierana jest umowa rozdzielności jest bardzo wiele, ale powszechnie kojarzy się z sytuacją prowadzenia przez małżonków (lub jednego z małżonków) działalności gospodarczej i istniejącego ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia.

Innym przepisem, który także odnosi się do problematyki majątku osoby, która pozostaje w związku małżeńskim jest to przepis art. 124 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe. Przepis ten stanowi, że w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków to cały wspólny majątek małżonków wchodzi w skład masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Szerzej na ten temat tutaj:

Upadłość konsumencka a majątek małżonków

W sytuacji jednak, gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową, a jeden z małżonków ogłasza upadłość, to skuteczność tej umowy zależy od czasu pomiędzy jej zawarciem a datą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli bowiem „intercyza” została zawarta w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, to jest ona bezskuteczna w stosunku do masy upadłości. W takiej sytuacji majątek drugiego małżonka (który nie ogłasza upadłości) także wchodzi w skład masy upadłości, a ochrona polega na zgłoszeniu wierzytelności (por. wpis powyższy). Bezskuteczność umowy oznacza bowiem, że majątek ten należy potraktować tak, jakby umowa nie została zawarta.

Jeśli umowa pomiędzy małżonkami została zawarta wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości małżonka, to umowa taka jest skuteczna. Małżonek upadłego może zatem domagać się wyłączenia z masy upadłości określonych przedmiotów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej, a w szczególności w zakresie współpracy z mecenas Mileną Bernacką-Stachniałek, która jest także syndykiem (doradcą restrukturyzacyjnym) i specjalistką w zakresie upadłości – winfin.pl