Wypowiedzenie umowy

Opublikowany

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem pracownika lub pracodawcy zmierzającym do ustania stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia albo bez upływu tego okresu – ze skutkiem natychmiastowym. Z kwestią wypowiedzenia umowy o pracę wiąże się szereg zagadnień, a między innymi:

– skuteczność i termin złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, w tym chwili dojścia oświadczenia o wypowiedzeniu do adresata, a także cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prace,

– wykładnia złożonego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w zgodzie z przepisami art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.,

– „grupowych zwolnień”, a także zwolnień które nie są „grupowymi”, lecz do których stosuje się przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

– zasadności wypowiedzenia, tj. podania rzeczywistej i konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, a także zasadności rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnego),

– długości okresu wypowiedzenia,

– roszczeń o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,

– roszczeń o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy,

– wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,

– ochrony przed wypowiedzeniem, tym z pracownicą w okresie ciąży lub pracownikiem w wieku przedemerytalnym,

– odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, w tym także terminu do złożenia odwołania do sądu pracy oraz prawidłowego pouczenia o możliwości odwołania się do sądu pracy,

– zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy,

– odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Ponadto temat rozwiązywania umowy o pracę obejmuje rozpoznanie skuteczności i roszczeń stron stosunku pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i reprezentacji w sprawach pracowniczych przed wszystkimi sądami. 

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława