Wezwanie do zapłaty

Opublikowany

Wezwanie do zapłaty jest szczególnie ważną czynnością, poprzedzającą podjęcie działań na drodze sądowej. Zgodnie z przepisem art. 476 Kodeksu cywilnego, w sytuacji gdy dłużnik pozostaje w zwłoce z zapłatą (spełnieniem świadczenia) w ustalonym terminie albo gdy termin nie został przez strony ustalony to powinien on spełnić świadczenie niezwłocznie po wezwaniu. W przypadku, gdy zwłoka dotyczy świadczenia pieniężnego to wierzycielowi przysługuje prawo dochodzenia odsetek (art. 481 KC).

Wezwanie do zapłaty i próba przedsądowego dochodzenia wierzytelności jest szczególnie ważna w świetle zmian kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Znowelizowany przepis art. 187 § 1 punkt 3 k.p.c. stawia bowiem wymaganie formalne dla pozwu (a więc takie, którego niespełnienie skutkować może odrzuceniem powództwa), w postaci podania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Ważnym jest zatem, aby przed wszczęciem postępowania sądowego spełnić ten warunek.

Warto także wskazać, że w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami zastosowanie może także znaleźć przepis art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, który stanowi że wierzycielowi, może przysługiwać rekompensata za koszty odzyskiwania należności w równowartości kwoty 40 euro przeliczonej na złote, a także przewyższających tę kwotę kosztów odzyskiwania należności.

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje sporządzanie wezwań do zapłaty i podejmowania przedsądowych prób rozwiązywania sporów. Wezwania sporządzone przez adwokata mogą być kierowane do dłużników w imieniu wierzyciela, tj. po udzieleniu adwokatowi stosownego pełnomocnictwa adwokat w imieniu klienta wysyła pismo wzywające dłużnika i prowadzi dalsze negocjacje z dłużnikiem.

Adwokat Paweł Stachniałek
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława