Testament

Opublikowany

Testament, jest jedynym sposobem na rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać wolę rozrządzenia tylko jednej osoby. W każdej chwili spadkodawca może odwołać testament – w całości lub określonej części. Testament może sporządzić jedynie osoba pełnoletnia i z pełna zdolnością do czynności prawnych.

Przepisy prawa spadkowego określają, kiedy testament jest nieważny.

Wbrew często spotkanej opinii testament nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, nawet jeśli w skład spadku wchodzi wielki majątek, a w tym nieruchomości.

 

Formy testamentu są różne jednak do podstawowych należy:

testament własnoręczny, tj. taki który spadkodawca napisze go samodzielnie pismem ręcznym, opatrzy podpisem i data sporządzenia,

testament notarialny, tj. taki który sporządzony zostanie przed notariuszem  w formie aktu notarialnego,

testament  alograficzny, tj. taki który spadkodawca sporządzi w ten sposób, że w oświadczy swoją wolę ustnie, czy czym obecni będą dwoje świadków, wobec wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), sekretarza gminy, starosty powiatowego, sekretarza powiatu, czy też marszałka województwa, albo kierownika urzędu stanu cywilnego. Złożone w ten sposób oświadczenie spadkodawcy zostaje następnie spisane w protokole, który odczytuje się spadkodawcy, a spadkobierca  i ww. osoby następnie go  podpiszą. Gdy spadkodawca nie jest zdolny do złożenia podpisu to okoliczność ta powinna zostać zaznaczona w protokole, a przyczyna braku podpisu opisana. Należy także wskazać, że nie każdy może być świadkiem testamentu alograficznego (art. 956 k.c. i 957 k.c.)

 

Szczególnymi formami sporządzenia testamentu, którego ważność uzależniona jest od zaistnienia okoliczności wskazanych w przepisach prawa spadkowego to:

– testament ustny,

– testament podróżny,

– testament wojskowy,

Generalnie należy wskazać, że ww. testamenty szczególne tracą moc po 6 miesiącach od ustania okoliczności, które uzasadniały sporządzenie testamentu w formie szczególnej.

 

Możliwym jest powołanie spadkobiercy testamentem na wypadek, gdyby inny powołany spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą.

Gdy spadkodawca powołał do spadku kilka osób, a któraś z tych osób nie chce lub nie może być spadkobiercą, to jego udział przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym według ich udziałów (o ile spadkodawca nie postanowił w testamencie inaczej).

 

Wydziedziczenie może nastąpić wyłącznie w testamencie, jednak skuteczność wydziedziczenia uzależniona jest od zaistnienia okoliczności wskazanych w przepisach prawa spadkowego (art. 1008 k.c.).

Ostatecznie można zwrócić uwagę, że od testamentu należy odróżnić zapis windykacyjny.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących testamentu, w tym jego ważności, wykonania i roszczeń o zachowek.

 

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.