Szkoda w majątku

Opublikowany

Szkoda w majątku jest szkodą, która łączy się z uszczupleniem majątku poszkodowanego (strata) lub utraceniem korzyści, które można byłoby osiągnąć gdyby nie zdarzenie wywołane przez sprawcę szkody.

  • Zakres odszkodowania, co do zasady, odnosi się do porównania sytuacji, w której stan majątku poszkodowanego byłby, gdyby nie zaistniało krytyczne zdarzenie.

Oceniając zasadność dochodzonego odszkodowania zbadać przede wszystkim należy takie kwestie jak:
– zaistnienie zdarzenia wywołującego szkodę,
– wystąpienie szkody,
– istnienie związku przyczynowego pomiędzy zaistnieniem zdarzenia wywołującego szkodę oraz wystąpieniem szkody.
Podstawowe sposoby naprawienia szkody określa przepis art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje, że szkoda może zostać naprawiona przez:
– przywrócenie stanu poprzedniego,
– zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
Do poszkodowanego należy natomiast wybór sposobu naprawienia szkody. Jednakże, w przypadku gdy nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego bądź pociąga za sobą nadmierne trudności lub koszty, to poszkodowany może żądać odszkodowania jedynie w formie pieniężnej.
Warto wspomnieć, że ceny jakie mogą stanowić punkt odniesienia dla ustalenia wysokości odszkodowania powinny być ustalane według stanu istniejącego z dnia ustalania odszkodowania.

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Pawła Stachniałek oferuje pomoc prawną w sprawach odszkodowania.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie – Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.