Szkoda na osobie

Opublikowany

Szkoda na osobie to szkoda, która polega na uszkodzeniu ciała, wynikająca z naruszenia integralności cielesnej (np. złamania) albo wywołaniu rozstroju zdrowia (np. depresja). Zgodnie z przepisem art. 444 § 1 Kodeksu Cywilnego, naprawienie szkody na osobie obejmuje wszelkie koszty jakie powstały w związku z uszkodzeniem ciała albo rozstrojem zdrowia. Na koszty te mogą się m.in. składać koszty leczenia, dodatkowej opieki poszkodowanego, dalszej rehabilitacji, leków, potrzebnej aparatury (np. protezy, okulary, wózek inwalidzki), czy kosztów potrzebnego transportu poszkodowanego. Także odpowiednie dostosowanie pomieszczeń zajmowanych do potrzeb poszkodowanego może zostać objęte odszkodowaniem. Warto także wspomnieć, że odszkodowanie nie jest ograniczone do kosztów “zwykłego leczenia”, ale może obejmowac przykładowo koszt operacji plastycznej.Ważnym jest natomiast, aby ww. koszty były poniesione przez samego poszkodowanego (choć pieniądze mogą być pożyczone), a nie przez inne osoby (choćby członków rodziny pokrzywdzonego).

Odszkodowanie może także polegać na:

  •  – wyłożeniu z góry sumy potrzebnej na leczenie poszkodowanego lub sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu,
     – zobowiązaniu sprawcy szkody do uiszczania odpowiedniej renty na czas określony lub nieokreślony, w przypadku gdy zdarzenie wpłynęło na zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmalały szanse powodzenia na przyszłość,
  •  – przyznaniu renty tymczasowej, gdy nie jest możliwym dokładne określenie wysokości szkody w chwili wydania wyroku.

W przypadku śmierci poszkodowanego możliwym jest dochodzenie odszkodowania przez inne osoby, a w szczególności najbliższych członków rodziny zmarłego.

Należy także zaznaczyć, że odszkodowanie, zgodnie z przepisem art. 361 Kodeksu Cywilnego rekompensuje poniesione straty (poniesione wydatki) oraz utracone korzyści (dochody jakie można byłoby osiągnąć gdyby nie zdarzenie).

Należy mieć także na uwadze, że wysokość odszkodowania może być stosownie do okoliczności ograniczona. Ograniczenie takie (miarkowanie) może nastąpić jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub sprawcy szkody wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Ponadto należy mieć na uwadze kwestię ewentualnego przedawnienia roszczenia o odszkodowanie.

Poza odszkodowaniem, możliwym jest także dochodzenie innych roszczeń.

Zadośćuczynienie może być przyznane jest za krzywdę gdy naruszone zostały dobra osobiste, takie jak: zdrowie, wolność lub integralność cielesna. Zadośćuczynienie pieniężne stanowi rekompensatę cierpień w sferze doznań fizycznych, jak i psychicznych. W przypadku śmierci poszkodowanego możliwym jest także dochodzenie zadoścuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego.

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Pawła Stachniałek oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących szkody na osobie i dochodzenia zadośćuczynienia.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie – Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.