Sprzeciw od nakazu zapłaty

Opublikowany

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, które tak jak wyrok, rozstrzyga sprawę sądową. godnie z przepisem art. 3532 k.p.c. – do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej.

Nakaz zapłaty wydawany na posiedzeniu niejawnym, zatem strony dowiadują się o sposobie rozstrzygnięcia sprawy dopiero, gdy otrzymają z sądu nakaz zapłaty. Można wyróżnić następujące nakazy zapłaty:

  • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wydawany przez Sąd Rejonowy w Lublinie.

Poza tym tzw. europejski nakaz zapłaty jest wydawany w europejskim postępowaniu nakazowym.

Trzeba podkreślić, że zaskarżenie nakazu zapłaty prowadzi do rozpoznania sprawy przez sąd już w trybie jawnym, tj. z wyznaczeniem terminu rozprawy, na które strony mają prawo się stawić osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika (np. adwokata).

Od wydanego nakazu zapłaty, osoba pozwana, na prawo wnieść:

  • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Należy pamiętać, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty może nastąpić w terminie 14 dni od jego doręczenia.

Należy mieć na uwadze, że bardzo wiele nakazów zapłaty wydawanych jest w wyniku rozpoznania pozwów, które wnosi tzwn. firma windykacyjna lub fundusz sekurytyzacyjny. Firmy kupują długi i dochodzą ich zapłaty, pomimo tego, że częstokroć długi te dotknięte są wadami, takimi jak:

przedawnienie

brak dowodu istnienia długu (np. brak umowy z wierzycielem pierwotnym, którym najczęściej jest bank)

brak dowodu zakupu długu

Warto za każdym razem dokładnie przeanalizować sam pozew i rozważyć wniesienie sprzeciwu, gdyż może się okazać, że można uniknąć zapłaty wysokich kwot, które bardzo często powiększane są przez naliczanie odsetek. Na szczególną uwagę zasługuje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku, III CZP 29/16, którą przybliżam, we wpisie: Bankowy tytuł egzekucyjny i egzekucja a przerwa biegu przedawnienia okazuje się bowiem, że pomimo tego, że toczyła się już egzekucja danego długu to wniesienie sprzeciwu może być ze wszech miar zasadne.

 

Adwokat Paweł Stachniałek reprezentuje klientów przed sądami w sprawach o zapłatę, w tym w sprawach ze sprzeciwu od nakazu zapłaty.

www.adwokat-ilawa.com