Podział majątku

Opublikowany

Podział majątku wspólnego może nastąpić po ustaniu węzła wspólności majątkowej małżeńskiej. Od chwili ustania tej wspólności następuje jej przekształcenia we wspólność ułamkową. W tej sytuacji nadal istnieje “majątek wspólny”, który można jednak podzielić. Podział ten może nastąpić dopiero z chwilą dokonania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego.

Podziału majątku można zatem dokonać, w wypadku:

– rozwiązania małżeństwa przez rozwód (art. 56 § 1 KRO),
– orzeczenia separacji (art. 614 § 1 w zw. z art. 56 § 1 KRO),
– umownego wyłączenia wspólności ustawowej (art. 47 § 1 KRO),
– zniesienia przez sąd wspólności ustawowej (art. 52 § 1 KRO),
– ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 KRO),
– z chwilą śmierci jednego z małżonków,
– unieważnienia małżeństwa,

Sądem miejscowo właściwym jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku, poza wypadkiem śmierci jednego z małżonków (sąd spadku).

Podział majątku może dostać dokonany także na zgodny wniosek stron, wówczas obowiązuje dużo niższa opłata sądowa od wniosku.

Przedmiotem tego postępowania jest podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami (lub następcami prawnymi), ewentualne ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz ewentualny zwrot wydatków i nakładów poczynionych przez jednego z małżonków ze swego majątku osobistego na majątek wspólny.

Możliwym jest także łączenie postępowania o podział majątku wspólnego z postępowaniem o dział spadku po zmarłym małżonku. Ponadto, przedmiotem tego postępowania może być także zniesienie współwłasności oraz wzajemne rozliczenia z tytułu posiadania rzeczy.

Co istotne, przedmiotem tego postępowania nie są natomiast długi zaciągnięte w trakcie trwania wspólności majątkowej, bowiem sąd rozlicza wyłącznie aktywa.

Warto także wskazać, że orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza poddanie rozstrzygnięcia w tym zakresie przez sąd polubowny.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pomoc prawną w sprawach o podział majątku wspólnego, na każdym etapie postępowania.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.