Księgi wieczyste, Hipoteka

Opublikowany

Księga wieczysta przedstawia stan prawny nieruchomości i jest to rejestr publiczny. Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe. Każda nieruchomość powinna posiadać urządzoną księgę wieczystą. Księga wieczysta nieruchomości jest jawna i nie można zasłaniać się nieznajomością jej wpisów.

Istnieje domniemanie, że prawo wpisane do księgi wieczystej jest zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a zatem aktualność i poprawność wpisów w księdze wieczystej nieruchomości ma olbrzymie znaczenie dla obrotu prawnego.

Dla powstania niektórych praw rzeczowych, takich jak: użytkowania wieczystego czy odrębnej własności lokalu, wpisanie ich do do księgi wieczystej stanowi warunek ich powstania.

Księgi wieczyste prowadzi się dla gruntu i odrębnie dla nieruchomości budynkowych i lokalowych.

Warto także wskazać, że dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, założenie księgi wieczystej jest jedynie prawem, tj. od woli właściciela tego prawa zależy czy chce założyć księgę wieczystą

Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek – w postępowaniu wieczysto księgowym.

Warto także wyjaśnić, że w przypadku gdy stan ujawniony w księdze wieczystej nieruchomości jest inny niż rzeczywisty stan prawny (np. gdy nieruchomość została nabyta w małżeństwie ze wspólnych pieniędzy, ale w księdze wpisano jedynie jednego z małżonków) to można wytoczyć powództwo zmierzające do naprawienia tego stanu rzeczy.

 

Hipoteka na nieruchomości – dla zabezpieczenia wierzytelności (np. z tytułu kredytu lub pożyczki) można obciążyć nieruchomość hipoteką. Celem hipoteki jest umożliwienie wierzycielowi dochodzenie zapłaty z nieruchomości i bez względu na to, czyją stała się własnością. Hipoteka uprawnia także do pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela hipotecznego przed innymi wierzycielami osobistymi dłużnika. Podkreślić także trzeba, że zgodnie z przepisem art. 77ustawy o księgach wieczystych i hipotece możliwym jest zaspokojenie wierzyciela hipotecznego nawet w przypadku przedawnienia wierzytelności. Nie dziwi zatem fakt, że ustanowienie hipoteki jest obecnie powszechnym sposobem zabezpieczenia.

Hipoteka może powstać w oparu o umowę stron, jednak możliwym jest także przymusowe ustanowienie hipoteki, aby zabezpieczała należności wierzyciela, np. wynikające z wyroku przeciwko dłużnikowi.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych nieruchomości oraz hipotek, w tym także właściwych wniosków oraz powództw o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

 

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.