Krzywda

Opublikowany
Przepisy kodeksu cywilnego przewidują prawo pokrzywdzonego do dochodzenia dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę. Krzywda zaś to, doznany ból fizyczny lub cierpienia psychiczne.
Przepis art. 445 kodeksu cywilnego przewiduje zadośćuczynienie za:

– uszkodzenie ciała

– wywołanie rozstroju zdrowia,

  • pozbawieniem wolności i czynem nierządnym.

Przepis art. 446 § 4 przewiduje natomiast że osoby będące członkami najbliższej rodziny poszkodowanego, który zmarł także mogą występować z roszczeniem o zapłatę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pomoc prawną dla osób dochodzący zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę, w tym także z tytułu śmierci osoby najbliższej.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com