Dobra osobiste

Opublikowany

Dobra osobiste są wartościami o charakterze niemajątkowym, uznawanymi powszechnie w społeczeństwie. Wywodzą się one z osobowości człowieka. W przepisach kodeksu cywilnego znajdują się przykładowe dobra osobiste, takie jak:

  • – zdrowie,
  • – wolność,
  • – cześć,
  • – swoboda sumienia,
  • – nazwisko lub pseudonim,
  • – tajemnica korespondencji,
  • – nietykalność mieszkania,
  • – twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Dobra osobiste uregulowano także w Konstytucji RP, która wymienia m.in. wolności i prawa człowieka i obywatela, godność człowieka, nietykalność osobistą i wolność osobistą, życie prywatne, życia rodzinne, wolność sumienia i religii.

Ochrona dóbr osobistych przewidziana została m.in. w przepisie art. 24 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że jeśli dano dobro osobiste zostało zagrożone lub naruszone bezprawnym działaniem może domagać się zaniechania takiego działania, zapłaty określonej kwoty pieniężnej, czy usunięcia skutków naruszenia.

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia ochrony dóbr osobistych, w tym dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia.

Adwokat Paweł Stachniałek