Pozew o zapłatę kredytu hipotecznego na 700 000 zł oddalony w całości

Opublikowany

Z satysfakcją informujemy, że adwokat Paweł Stachniałek reprezentował Klientów Kancelarii w sprawie o zapłatę 700 000 złotych z tytułu kredytu hipotecznego i powództwo zostało oddalone w całości.

 

Niniejszy wpis ma na celu ukazanie jak istotnym jest czynienie starań przez osóby pozwane przez banki lub firmy windykacyjne, gdyż jak mogłoby się wydawać w sprawach, które “na pierwszy rzut oka” moga wydawać się beznadziejne można osiągnąć wielki sukces – ale w czym rzecz…

 

Sprawa sprowadzała się do tego, że roszczenie dochodzone przez znaną firmę windykacyjną (które kupione zostało od banku) zabezpieczone było na nierchomości hipoteką umowną oraz hipoteką kaucyjną. Roszczenie powoda opiewało na 700 000 złotych. W sprawie wydany został nakaz zapłaty przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

 

Na skutek argumentów podniesionych przez adwokata Pawła Stachniałka w sprzeciwie od nakazu zapłaty, sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Elblągu. W sprzeciwie od nakazu zapłaty podniesiony został cały szereg zarzutów odnośnie dochodzonego długu. Nakaz zapłaty oczywiście utracił moc i sprawa była rozpoznawana przez Sąd Okręgowy na kilku terminach rozpraw. W toku sprawy wymieniane były także kolejne pisma procesowe.

 

Ostatecznie Sąd rozpoznający sprawę przychylił się do wniosku o oddalenie roszczenia w całości.

 

Powyższe ukazuje, że należy chornić swoje prawa i zadbać o to, aby Sąd rozpoznający sprawę mógł zbadać wszytskie argumenty przemawiające za niezasadnością żadań powoda – w tym przypadku był to niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Satysfakcja z wygranej jest tym większa, że sprawa dotyczyła znacznej kwoty pieniężnej dochodzonej od osób prywatnych.

 

Adwokat Paweł Stachniałek specjalizuje się w sprawach dotyczących długów – dochodzonych przez banki lub firmy windykacyjne.

www.adwokat-ilawa.com

tel. 691 834 603