Obywatele Polski mieszkający za granicą a rozwód w Polsce

Opublikowany

 

Obecnie wielka liczba polaków mieszka poza granicami Polski, w krajach Unii Europejskiej. Zdarza się, że po wyjeździe małżonkowie decydują się na rozstanie i rozwód. Z różnych względów może okazać się, że małżonkowie chcą przeprowadzić sprawę o rozwód w Polsce, powstaje natomiast pytanie czy jest to możliwe. Kluczową jest zatem odpowiedź, czy polski sąd posiada jurysdykcję do orzekania w sprawie o rozwód obywateli Polski mieszkających za granicą .

 

Jurysdykcja krajowa, czyli zdolność do rozpoznania sprawy rozwodowej przez polskie sądy jest warunkiem koniecznym dla skutecznego złożenia pozwu (lub wniosku) w danej sprawie, gdyż jest to bezwzględna przesłanka procesowa. Kwestia ta regulowana jest w przepisach polskiego postępowania cywilnego m.in. przepisami art. 1099 §1 k.p.c., art. 199 i 379 k.p.c.

 

Istnienie jurysdykcji krajowej sąd bada z urzędu, w każdym stanie sprawy. W zakresie spraw rodzinnych zastosowanie mogą znaleźć także stosowne rozporządzenia Rady (WE), które są aktami prawa powszechnie obowiązującymi. Rozporządzenia te mają natomiast pierwszeństwo względem prawa krajowego.

 

Jednym z najważniejszych rozporządzeń w zakresie prawa rodzinnego jest Rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE z 2003r. L 338/01). Przepis art. 3 ww. Rozporządzenia stanowi, że w zakresie orzeczenia dotyczącego rozwodu (lub separacji), sąd polski posiada jurysdykcję, gdy obie strony (mąż i żona) są obywatelami polskimi(ust. 1 b). Ponadto sądy polskie mogą orzekać w sprawach o rozwód, gdy tylko jeden z małżonków wyjechał za granicę do kraju UE (a także w innych rzadszych przypadkach).

 

Polskie przepisy, a mianowicie przepis art. 58 k.r.o. daje także możliwość rozstrzygania w sprawie o rozwód kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o alimentach na dziecko. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie zamieszkują na terenie UE, ale poza granicami Polski to istnieje możliwość uregulowania ww. kwestii dotyczących spraw dziecka – jednak pod pewnymi warunkami, o których piszę we wpisie:

Rozwód w Polsce a alimenty na dzieci mieszkające za granicą

 

Adwokat Paweł Stachniałek prowadzi Kancelarię Adwokacką w Iławie i w zakresie praktyki oferuje usługi pomocy prawnej w zakresie zastępstwa przed sądami w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty.

www.adwokat-ilawa.com

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.