Nowelizacja prawa spadkowego a nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Opublikowany
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015 roku wprowadziła bardzo istotne zmiany w zasadach dziedziczenia. Zmienił się bowiem przepis art. 1015 § 2 k.c., który stanowi, że brak oświadczenia spadkobiercy w ustawowym terminie powoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  A zatem zasadą stało się, iż spadkobierca ponosić będzie odpowiedzialność za długi spadkowe, do  wysokości inwentarza.
Zakres odpowiedzialności wyznacza natomiast stan ustalony w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Wykaz inwentarza spadkobierca może złożyć w sądzie albo przed notariuszem. tarza. W wykazie tym ujawnia się przedmioty wchodzące w skład spadku, a także przedmioty zapisów windykacyjnych. Podaje się także ich wartości tych przedmiotów według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a ponadto podaje się długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.
Możliwym jest uzupełnienie wykazu inwentarza, gdy ujawnią się inne przedmioty należące do spadku i długi spadkowe.
Gdy wykaz inwentarza składany jest w sądzie to sporządza się go według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Spłata ewentualnych długów spadkowych następuje zgodnie z wykazem, zaś od chwili sporządzenia spisu inwentarza długi spłacane są zgodnie z nim.
Przedmiotowa ustawa znowelizowała także przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, w kwestii zabezpieczenia spadku, wykazu inwentarza oraz spisu inwentarza.
Warto wskazać, że przepisy te regulują m.in. to, że w sytuacji gdy złożono wykaz do sądu niebędącego sądem spadku to zostanie on niezwłocznie przesłany do sądu spadku. Natomiast notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, prześle do sądu spadku wypis protokołu. Sąd spadku niezwłocznie ogłosi o złożeniu wykazu inwentarza.
Nowelizacja przewiduje także, iż wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony  komornikowi. W tej sytuacji komornik przystępuje sporządzenia spisu inwentarza, o czym zawiadamia sąd spadku, zaś ten wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Co ciekawe, ww. ogłoszenia dokonane przez sąd zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu spadku.

 

Przedmiotowa ustawa wprowadziła także zmiany do ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zakresie, że konsul nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia oraz nie może przyjąć wykazu inwentarza.

 

Niezwykle istotną jest regulacja przejściowa, która stanowi, że zmienione przepisy nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem jej wejścia w życie, a zatem do spadków po zmarłych przed dniem 18 października 2015 roku.
Z punktu widzenia spadkobierców, nowelizacja wydaje się ze wszech miar słuszna. Inny punkt widzenia na nowelizację mają z pewnością wierzyciele, którzy zapewne większą uwagę przykładać będą do zabezpieczenia swych roszczeń.
Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących nabycia spadku, rozliczania długów spadkowych oraz postępowaniach dotyczących inwentarza spadku.
Więcej na temat spaw prowadzonych przez Kancelarię, dotyczących stwierdzenia nabycia spadku przeczytasz pod poniższym linkiem:

Nabycie spadku

Adwokat Paweł Stachniałek
www.adwokat-ilawa.com
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława
  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.