Do którego Sądu skierować pozew o zapłatę faktury

Opublikowany

Przedsiębiorcy często mają obawy, że zapłaty za usługi wykonane w oddalonych miejscach Polski będą musieli dochodzić przed Sądami właściwymi dla miejsc, gdzie wykonali usługę. Zastanawiając się do którego Sądu skierować pozew o zapłatę faktury, rozważają utrudnienia jakie mogłyby się pojawić gdyby sprawa miałaby się toczyć przed Sądem oddalonym o kilkaset kilometrów.Wyjaśnić zatem warto, że pozew o zapłatę za wykonaną usługę może być złożony także i w Sądzie właściwym dla siedziby naszej firmy (przedsiębiorcy, który wykonał usługę).

 

W kwestii tej należy przede wszystkim wskazać na przepis art. 34. Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że:

 

powództwo o wykonanie umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.

 

Zdawać by się mogło, że skoro usługi były świadczone w odległym miejscu to tam właśnie miała być wykonana umowa. Trzeba jednak wiedzieć, że umowa o świadczenie usług zawiera w sobie świadczenia wzajemne – z jednej strony przedsiębiorca świadczy usługę, a z drugiej strony zlecający jej wykonanie zobowiązuje się do świadczenia w postaci zapłaty. Obie strony mają zatem zarówno prawa (wierzytelności) jak i zobowiązania (dłużne świadczenia). Skoro przedsiębiorca świadczący usługę wykonał swój obowiązek, to wyłączenie druga strona – zlecająca usługę – powinna spełnić swoje świadczenie, tj. zapłacić umówione wynagrodzenie. Dysponując tymi informacjami trzeba następnie ustalić, gdzie powinna być wykonana umowa w zakresie zapłaty za wykonaną usługę. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w przepisie art.  454 §  1 k.c., który mówi, że:

 

świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela.

 

W dzisiejszych czasach niemal każdy przedsiębiorca posługuje się rachunkiem bankowym i w przypadku, gdy z umowy wynika, że zapłata za usługę miała nastąpić na określony rachunek bankowy przedsiębiorcy, to istotnym będzie wskazanie miejscowości w której znajduje się oddział banku prowadzącego ten rachunek.

 

Kwestię powyższą świetnie przybliżył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 lutego 2002 roku, III CZP 81/01, wskazując, że w uchwałach z dnia 20 listopada 1992 r., III CZP 138/92 oraz z dnia 4 stycznia 1995 r., III CZP 164/94, wyjaśniono iż:

 

miejscem zapłaty za pomocą rachunku bankowego jest siedziba banku (oddziału banku) prowadzącego rachunek wierzyciela. Nie jest tak jednak w każdym wypadku, gdyż uznanie siedziby banku za miejsce spełnienia świadczenia może być brane np. w wypadku gdy w umowie wskazany został rachunek bankowy wierzyciela. Często jednak zdarza się że z umowy wynika jedynie sam sposób rozliczenia (w formie przelewu), a numer rachunku bankowego podawany jest dopiero w fakturze.

 

Jeśli zatem w umowie nie określono dokładnie rachunku bankowego i oddziału banku to może się okazać, że za miejsce spełnienia świadczenia uważane będzie miejsce siedziby przedsiębiorcy. Najczęściej ww. rozróżnienie nie będzie mieć praktycznego znaczenia, gdyż oba ww. miejsca będą odnosiły się do tego samego Sądu, tj. najbliższego dla przedsiębiorcy, który nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę.

 

Należy także podkreślić, że właściwość Sądu może być określona dokładnie w treści samej umowy.

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje usługi reprezentacji przed sądami w zakresie dochodzenia zapłaty za wykonane usługi, a także przedsądowe dochodzenie zapłaty oraz reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych.

www.adwokat-ilawa.com

www.adwokaci.ilawa.pl

https://adwokat-ilawa.com/specjalizacja/dochodzenie-zaplaty/

https://adwokat-ilawa.com/specjalizacja/wezwanie-do-zaplaty/

https://adwokat-ilawa.com/specjalizacja/egzekucja/

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.