500 plus a alimenty – wpływ na wysokość i podstawa do obniżenia?

Opublikowany

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła świadczenie wychowawcze określane 500+. Już dzisiaj pojawia się ważne pytanie – jaki wpływ będzie mieć 500 plus na wysokość alimentów i podstawy do obniżenia ustalonej już wysokości alimentów na dziecko.

Aktualizacja wpisu (12 sierpnia 2016 roku): Niżej opisane uwagi utracą aktualność w związku z nowelizacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, więcej na stronie: http://www.sssrwp.pl/aktualnosci.php?art=209&start=0&irek=162

Zgodnie z przepisem art.  4 ust. 1 ww. ustawy świadczenie wychowawcze (500+) ma służyć częściowemu pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką i zaspokojeniu jego potrzeb życiowych.

Powyższą regulację zestawić należy z przepisami art.  133 oraz art.  135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Otóż pierwszy z tych przepisów stanowi, że rodzice obciążeni są obowiązkiem alimentacyjnym wobec dziecka nie mogącego utrzymać się samodzielnie. Drugi z tych przepisów (§  1), określa, iż zakres alimentów jest zależny od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Co istotne przepis art. 135 §  3 k.r.o., stanowi jakie świadczenia nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego, lecz wśród nich nie wymienia się 500 plus. Jest to o tyle istotne, że w świetle tej regulacji i generalnego założenia racjonalności ustawodawcy, można dojść do wniosku, że gdyby ustawodawca chciał, aby 500 plus nie miało wpływu na obowiązek alimentacyjny to wprowadziłby odpowiednią regulację. Niemniej spotkać się można z innymi poglądami – jedną z osób wyrażającą taki pogląd jest Teresa Romer (sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku), która uznaje 500 plus za dodatkowe świadczenie – obojętne dla ustalania alimentów (czytaj pod adresem: http://www.rp.pl/Rodzina/302109848-500-plus-obnizy-alimenty-na-dziecko.html#ap-2).

W mojej ocenie obecny stan prawny nie uzasadnia poglądu o obojętności 500 plus dla alimentów bowiem odróżnić należy powstający z mocy prawa obowiązek alimentacyjny od konkretyzacji jego wysokości – w zależności właśnie od uzasadnionych potrzeb dziecka. Skoro zatem ustawa nie wyłącza 500 plus od ustalenia wysokości alimentów, to trzeba uznać, że cześć potrzeb dziecka zostanie zaspokojona przez to świadczenie, a zatem tylko pozostała część będzie przedmiotem ewentualnego rozdzielenia tego obowiązku pomiędzy rodzicami.

Z pewnością w najbliższych miesiącach sądy będą musiały zmierzyć się z tym problemem zarówno w sprawach o zasądzenie alimentów, jak i w sprawach o obniżenie alimentów z uwagi na 500 plus. Nie jest także wykluczone, że ustawodawca podejmie reakcję legislacyjną w tym zakresie.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje usługi pomocy prawnej, w tym reprezentacji przed sądami, w sprawach rodzinnych dotyczących alimentów.

Adwokat Paweł Stachniałek

Kancelaria Adwokacka Iława

www.adwokat-ilawa.com

Więcej na temat alimentów może przeczytać klikając poniżej:

Alimenty